سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1391 @ 13:50

جلد اول نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد اول

جلـد اول


دوازده قرن سکوت! 

(کتاب اول: برآمدن هخامنشیان. 266 صفحه) 


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1391 @ 16:02

جلد دوم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد دوم

جلد دوم


دوازده قرن سکوت! 

(بخـش اول: اشکانیان. 320 صفحه) 


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود 


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391 @ 17:19

جلد سوم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد سوم

جــلـد سوم


دوازده قرن سکوت! 

(بخـش سوم: ساسانیان. قسمت اول: پیشینه های ناراستی. 337 صفحه) 


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود 


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
سه‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1391 @ 04:07

جلد چهارم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد چهارم

جــلـد چهارم


دوازده قرن سکوت! 

(بخـش سوم: ساسانیان. قسمت دوم: پیشینه های ناراستی. 298 صفحه) 


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلودبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 16:21

جلد پنجم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد پنجم

جــلـد پنجــم


دوازده قرن سکوت

(بخـش سوم: ساسانیان. قسمت سوم: پیشینه های ناراستی. 385 صفحه)    


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
پنج‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1391 @ 13:53

جلد ششم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد ششم

جــلـد ششم


پلی بر گذشته

(کتاب دوم: برآمدن اسلام، بخش اول: بررسی اسناد)                           


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
یکشنبه 4 دی‌ماه سال 1390 @ 15:39

جلد هفتم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»

جلد هفتم

جــلـد هفتم


پلی بر گذشته 

(کتاب دوم: برآمدن اسلام. بخـش دوم: بررسی اسناد. 281 صفحه)                           


اثر: ناصر پورپیرار


لینک دانلود

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
شنبه 30 مهر‌ماه سال 1390 @ 02:51

جلد هشتم نسخه PDF مجموعه کتابهای «تاملی در بنیان تاریخ ایران»


جلد هشتم

جــلـد هشتم


پلی بر گذشته 

(بخـش سـوم: بررسی اسناد ونتیجه. 273 صفحه) 


اثر: ناصر پورپیرارلینک دانلود 

 


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم